Slovenská chirurgia 02/2012

ÚVODNÉ SLOVO

Čo trápi chirurgov na Slovensku

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
prezident SCHS

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Kmeňové bunky v chirurgii

MUDr. Martina Fialová
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ivan Brychta, PhD.
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

Chirurgická liečba parastomických hernií

MUDr. Peter Škulavík
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UN Bratislava
MUDr. Alexander Mayer
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UN Bratislava

Horná hrudná sympatektómia: indikácie a techniky

MUDr. Rudolf Zach
Katedra chirurgie LF SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Miron Petrašovič, CSc.
Katedra chirurgie LF SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

PÔVODNÉ PRÁCE

Ertapenem v iniciálnej antiinfekčnej monoterapii náhlych brušných príhod

MUDr. Michal Gergel
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Olejník, CSc.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

Spomalené vyprázdňovanie žalúdka po resekciách na pankrease

doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

Laparoscopic Surgical Skills (LSS) program – prvé skúsenosti v strednej a východnej Európe

MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Pažinka, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

KAZUISTIKY

Rádioinvazívna liečba pseudoaneuryzmy artérie pancreaticoduodenalis superior anterior s hroziacou ruptúrou – kazuistika a prehľad literatúry

MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Ľubomír Špak
Angiologické oddelenie, Klinika kardiológie VÚSCH, a. s. Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

NOVINKY V CHIRURGII

Tretí rozmer v laparoskopii: Full HD 3D laparoskopická technika – prvé skúsenosti

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Pažinka, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Zavacký
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

ODBORNÉ PODUJATIA

XXXII. Stredoslovenské chirurgické dni

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti