Slovenská chirurgia 03/2012

ÚVODNÉ SLOVO

Niektoré problémy chirurgie na Slovensku

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
hlavný odborník MZ SR v odbore chirurgia

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Papilárny karcinóm štítnej žľazy – kontroverzie pokračujú

MUDr. Ivan Brychta, PhD.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe diabetes mellitus I. typu

MUDr. Tomáš Hildebrand
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Nové odporúčania antibiotickej liečby infekcií diabetickej nohy

MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Patrik Koudelka
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Christian Bartko
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
et al.

Komplikácie proktokolektómie pri chirurgickej liečbe ulceróznej kolitídy

MUDr. Dušan Leško
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

PÔVODNÉ PRÁCE

Použitie penilného bloku v manažmente pooperačnej bolesti detí po cirkumcízii

MUDr. Miloslav Hanula
II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
MUDr. Silvia Valentová Strenáčiková
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Marián Molnár
Klinika detskej chirurgie, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Peter Kenderessy
II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica

Neokluzivní ischemická kolitida po resekci aneuryzmatu abdominální aorty: zkušenosti z našeho pracoviště a shrnutí problematiky

MUDr. Miloslav Pirkl
Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s. , Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s.
doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc.
Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s. , Chirurgická klinika 2. LF a ÚVN Praha
MUDr. Miloš Černý
Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s.

Transferabilita základných laparoskopických zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli tréningu vo virtuálnej realite do reálneho prostredia

MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

KAZUISTIKY

Atypická dekubitálna fibroplázia – diagnostický a terapeutický problém?

MUDr. Marek Čambal, PhD.
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava , Center for Visceral and Miniinvasive Surgery, Wesseling, Nemecko
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Alexander Škoda
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava
MUDr. Ivan Satko
1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

Prevrátený žalúdok (upside down stomach) a jeho komplikácie

MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

OSOBNOSTI CHIRURGIE

K nedožitej šesťdesiatke docenta MUDr. Jána Daniša, CSc.

prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
Katedra chirurgie SZU, Bratislava