Slovenská chirurgia 04/2012

ÚVODNÉ SLOVO

Quo vadis, špecializačná príprava v chirurgii

prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
vedúci Katedry chirurgie LF SZU

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Metódy debridementu v liečbe chronických rán

MUDr. Marek Čambal, PhD.
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava , Center for Visceral and Miniinvasive Surgery, Wesseling, Nemecko
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Boris Hrbatý
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Ivan Satko
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
MUDr. Alexander Škoda
1. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Možnosti SILS v miniinvazívnej chirurgii

MUDr. Juraj Gyenes
III. chirurgická klinika SZU, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
MUDr. Marek Vician, PhD.
Katedra chirurgie LF SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

Návrh panelu expertov pre multidisciplinárny prístup v liečbe pacientov s hepatálnymi metastázami kolorektálneho karcinómu

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava

PÔVODNÉ PRÁCE

Perioperačné komplikácie u hrudnochirurgickýchpacientov s metabolickým syndrómom

MUDr. Peter Poliak, PhD.
Zentrum für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin, Zentralklinik Bad Berka, Nemecko
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Juraj Koutun, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
MUDr. Michal Makovník
II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
MUDr. Stella Hlinšťáková
II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto

Súčasný manažment perforovaného peptického vredu z hľadiska medicíny založenej na dôkazoch

MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

Cytoreduktívna chirurgia (CRS) s hypertermickou intraperitoneálnou chemoterapiou (HIPEC) v liečbe karcinomatózy dutiny brušnej

MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie – Školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
MUDr. Karel Kroupa, PhD.
Chirurgické oddelenie – Školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie – Školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie – Školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina
MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie – Školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina

KAZUISTIKY

Mukokély a mucinózne nádory apendixu

MUDr. Aneta Krajčiová
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Vladimíra Ďuranová
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Peter Meluš
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

EXPERIMENTÁLNE PRÁCE

Excízny model hojenia rán u potkanov – histomorfologické hodnotenie

MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
MUDr. Róbert Kilík, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

ODBORNÉ PODUJATIA

VI. slovenský chirurgický kongres a XXXIX. spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov s medzinárodnou účasťou

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, CSc.
I. chirurgická klinika UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

NEKROLÓG

Spomienka na doc. MUDr. Martina Huťana, CSc.

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
predseda Slovenskej chirurgickej spoločnosti