Slovenská chirurgia 03/2013

ÚVODNÉ SLOVO

Quo vadis, medicis professionem?

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
prednosta Chirurgickej kliniky FNsP Prešov

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Chirurgické hodnotenie náhlych brušných príhod v tehotenstve

MUDr. Paula Kovárová
Chirurgické oddelenie, NsP Dunajská Streda

Chirurgická liečba parastomálnych hernií

MUDr. Zoltán Básti
Chirurgické oddelenie, VšNsP n. o. Lučenec
MUDr. Alexander Mayer
Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava

PÔVODNÉ PRÁCE

Laparoskopická resekcia karcinómu hrubého čreva a rekta, vyhodnotenie výsledkov na Chirurgickom oddelení FNsP v Žiline – 2. časť

MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina

Resekcie a rekonštrukcie ciev pri resekciách pankreasu

prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica , Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD., MBA
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica , Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Igor Slobodník
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica , Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Radoslav Kminiak
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica , Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Július Janek
II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica , Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Sinus pilonidalis – ambulantná liečba elastickou ligatúrou

MUDr. Peter Sedlák
Chirurgická ambulancia, NsP akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

Využiteľnosť krátkodobého modelu tréningu základných laparoskopických zručností vo virtuálnej realite v pregraduálnom vzdelávaní

MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

Komplikácie po operácii hemoroidov Longovou metódou

MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina

KAZUISTIKY

Ruptúra duplicitnej aneuryzmy artérie hepatiky – kazuistika a prehľad literatúry

MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
MUDr. Mária Stančáková
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
MUDr. Ľubomír Špak
Klinika kardiológie, angiologické oddelenie, VÚSCH, a. s., Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice

ODBORNÉ PODUJATIA

XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB

INFORMÁCIE

Recenzia knihy Jozefa Radoňaka a kol.: Infekcie v dutine brušnej – diagnostika a liečba

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a UN LP Košice

NEKROLÓG

Profesor Emil Matejíček, nestor slovenskej a československej chirurgie zomrel

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a UN LP Košice