Slovenská chirurgia 01/2014

ÚVODNÉ SLOVO

Úvodné slovo

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
prezident výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Využitie fenoménu ischemickej tolerancie v klinickej praxi

MUDr. Rastislav Burda
Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Manažment antibiotickej liečby vnútrobrušných infekcií

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Rizikové faktory chronifikácie bolesti po operácii

MUDr. Jana Šimonová
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Vladimír Hudák
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice , Waxham Park Hospital, Veľká Británia
MUDr. Tomáš Grendel
KAIM, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Róbert Šimon
II. chirurgická klinika UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

PÔVODNÉ PRÁCE

Naše skúsenosti s ošetrením roztrhnutia veľkého prsného svalu

MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
MUDr. Roman Totkovič
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
MUDr. Tomáš Ševčík
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
MUDr. Ján Perduk
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica

KAZUISTIKY

Idiopatická segmentálna infarzácia veľkého omenta v kombinácii s akútnou apendicitídou ako raritná príčina náhlej príhody brušnej

MUDr. Alexander Hudák
I. chirugická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirugická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Ing. MUDr. Otto Brandebur
I. chirugická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirugická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

SPEKTRUM

Justus Ohage – autor prvej cholecystektómie na západnej pologuli

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Theodor Billroth, Theresa Heller a prvá úspešná resekcia žalúdka

h. doc. MUDr. Juraj Strmeň, CSc., FAOI
Oddelenie dlhodobo chorých, NsP Ilava

LAUDÁCIE

Významné životné jubileum profesora Šefránka

MUDr. Ján Tomka, PhD. ,MUDr. Roman Slyško, PhD. ,MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc
Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, a. s., v Bratislave

INFORMÁCIE

Nová kniha: PRINCÍPY CHIRURGIE III.

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a MFN

Nová kniha: História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný prednosta II. chirurgickej kliniky UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice