Slovenská chirurgia 01/2015

ÚVODNÉ SLOVO

Vážení čitatelia časopisu Slovenská chirurgia...

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti a šéfredaktor časopisu

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Komplikácie chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu. Časť II. Pooperačné komplikácie

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Stanislav Dolák
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

PÔVODNÉ PRÁCE

Sledovanie trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií a možnosti využitia metodiky v chirurgickej praxi

Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Alexander Škoda
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Mária Zemanová
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Andrea Bolgáčová
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Ekonomické aspekty liečby stafylokokových infekcií kože a mäkkých tkanív protistafylokokovým fágovým lyzátom

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a UPJŠ LF v Košiciach

Chirurgická liečba instabilného hrudníka

Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Klinika úrazovej chirurgie LF MU a TC FN, Brno

Vodičom navigovaná chirurgia nepalpovateľných lézií prsníka

MUDr. Ján Šimo, MBA
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU, Bratislava
MUDr. Mišo Šimek, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU, Bratislava
MUDr. Otília Osifová
Rádiologické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Tereza Lauková
Rádiologické oddelenie NOÚ, Bratislava
MUDr. Albert Török
Rádiologické oddelenie NOÚ, Bratislava

KAZUISTIKY

Infekcie protéz po cievnych rekonštrukčných výkonoch

Prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
Chirurgická klinika FN Trnava , Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU, Trnava
MUDr. Tibor Molčan
Chirurgická klinika FN Trnava , Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU, Trnava
MUDr. Igor Duda, PhD.
Chirurgická klinika FN Trnava , Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU, Trnava
MUDr. Jaroslav Pavč
Chirurgická klinika FN Trnava , Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU, Trnava

Obrovský submukózny lipóm céka imitujúci zápalovú náhlu príhodu brušnú

MUDr. Pavel Mráz, ml.
Chirurgické oddelenie, NsP Brezno, n. o., Brezno
MUDr. Milan Darmo
Chirurgické oddelenie, NsP Brezno, n. o., Brezno
MUDr. Pavel Mráz
Chirurgické oddelenie, NsP Brezno, n. o., Brezno

Laparoskopické riešenie cholelitiázy v rezíduu žlčníka 39 rokov po klasickej cholecystektómii

MUDr. Izabela Bosznayová
Chirurgická klinika LF UPJŠ Košice, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice , I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ Košice, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

INFORMÁCIE

Jozef Rovenský, Peter Vítek, Július Vajó, Marián Bernadič, Pavel Čech: Českí lekári na Slovensku (Recenzia knihy)

Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
Neurobiologický ústav SAV, Košice