Slovenská chirurgia 03/2015

ÚVODNÉ SLOVO

Chirurgická realita alebo utópia?

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
prednosta Chirurgickej kliniky FNsP Prešov , II. viceprezident SCHS

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Elektívny chirurgický výkon u pacienta s cirhózou pečene

MUDr. Marcel Uhliar
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Chirurgická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. František Hampl
Chirurgická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD.
Chirurgická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Július Janek
Chirurgická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Igor Slobodník
Chirurgická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Presakrálny tumor – zriedkavá patologická jednotka (prehľad a kazuistika)

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc.
I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB, NsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Stanislav Dolák
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Roman Okoličány, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Kontroverzie fundoplikácií po laparoskopickej Hellerovej myotómii. Metaanalýza

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Peter Pastierik
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Martin Mýtnik
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
MUDr. Dominik Kaňuch
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov

PÔVODNÉ PRÁCE

Papilárny karcinóm štítnej žľazy: prehľad metastázovania, multifokality, veľkosti, propagácie, zloženia pacientov

MUDr. Ján Sojak
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a ÚVN SNP, FN Ružomberok
MUDr. Marián Sičák, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a ÚVN SNP, FN Ružomberok
MUDr. Katarína Obtulovičová, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a ÚVN SNP, FN Ružomberok
MUDr. Adrian Kališ, PhD.
Ústav patologickej anatómie, ÚVN SNP, FN Ružomberok

Preventívne vákuové odsávanie ako súčasť uzáveru operačnej rany pri urgentnej operácii hrubého čreva

MUDr. Branislav Perina
Chirurgická klinika SZU a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Michal Gergel, PhD.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Bratislava

Iatrogénne poškodenie žlčových ciest pri laparoskopickej cholecystektómii

MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

KAZUISTIKY

Volvulus colon transversum spôsobený obrovským divertikulom transverza

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Roman Koreň, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Solídny pseudopapilárny tumor pankreasu – kazuistika

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Igor Slobodník
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
OMICHE, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

ODBORNÉ PODUJATIA

41. zjazd slovenských a českých chirurgov a 7. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou – správa o konaní a priebehu kongresu

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov

LAUDÁCIE

Primár MUDr. Jozef Kotleba osemdesiatpäťročný

MUDr. Tibor Pavlík
Chirurgické oddelenie, Topoľčany