Slovenská chirurgia 2-3/2017

ÚVODNÉ SLOVO

Úvodné slovo

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Úloha a význam merania fibrinolytických faktorov uPA a PAI-1 u onkochirurgických pacientov

MUDr. Soňa Huľová
I. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ Košice , Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie VNsP Levoča
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie VNsP Levoča
MUDr. Lucia Rišková
Chirurgické oddelenie NsP Považská Bystrica

Diagnostika a liečba kolitídy spôsobenej Clostridium difficile

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Mezenchymálne stromálne bunky v kontexte liečby ochorení pečene

MUDr. Izabela Bosznayová
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, Košice
MUDr. Rastislav Kalanin, PhD.
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, Košice
MUDr. Katarína Buzová
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, Košice
MUDr. Tomáš Gajdzík, PhD., MPH
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, Košice

Používanie umelých materiálov v plastickej chirurgii

MUDr. Martina Vidová Uğurbaş, PhD.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura, Košice , Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta, Košice
MUDr. Oleg Turkin, PhD.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura, Košice , Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta, Košice
MUDr. Róbert Sabovčík, MPH
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura, Košice , Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta, Košice
MUDr. Teodor Kluka, PhD.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura, Košice , Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta, Košice

Aktuálne možnosti ovplyvnenia pooperačnej bolesti po laparoskopických operáciách

MUDr. Hedviga Ivanková
OAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

PÔVODNÉ PRÁCE

Ileus ako prvá manifestácia obturujúceho karcinómu ľavého kolonu

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Stanislav Dolák
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Ivan Medžo
Sempersa, s. r. o., Bratislava
MUDr. Martin Huťan, PhD.
Surgical Department, Landesklinikum Hainburg/Donau, Austria
MUDr. Lukáš Mičulík
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka

Výskyt multirezistentných pôvodcov izolovaných na chirurgickom oddelení

MUDr. Andrej Jurkovič
Oddelenie klinickej mikrobiológie FNsP Skalica, a. s.
RNDr. Mária Vašková
Oddelenie klinickej mikrobiológie FNsP Skalica, a. s.
MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH
Oddelenie centrálnej sterilizácie a nemocničnej hygieny FNsP Skalica, a. s.

KAZUISTIKY

Raritné spontánne vytvorenie bilioenterickej fistuly u pacientky s open abdomen liečeným pomocou VAC terapie – kazuistika

MUDr. Róbert Kilík, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Peter Zavacký, PhD., MPH
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Alena Balčíková
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Erik Tóth
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
MUDr. Lukáš Sukovský
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

Chirurgická liečba aneuryzmy abdominálnej aorty „per magna“ u 86 -ročnej pacientky

MUDr. Martina Zavacká, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Jana Pobehová, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Mária Kubíková, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Stanislav Saladiak
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice

Metaplastický karcinóm prsníka – kazuistika

MUDr. Katarína Buzová
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Apendicitída v kýpti apendixu – rarita a realita zároveň

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Martin Huťan, PhD.
Surgical Department, Landesklinikum Hainburg/Donau, Austria
MUDr. Ivan Medžo
Sempersa, s. r. o., Bratislava
doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Vladimír Dudáš
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Peter Bluska
Rádiológia, s. r. o., Bratislava