Slovenská chirurgia 4/2017

ÚVODNÉ SLOVO

Umenie chirurgie a skúsenosť

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof.

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Súčasný algoritmus prevencie a liečby pooperačnej nauzey a vracania

MUDr. Hedviga Ivanková
OAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

ODPORÚčANÉ POSTUPY

Diagnostika a liečba život ohrozujúceho krvácania (ŽOK) u detských pacientov v intenzívnej a perioperačnej starostlivosti

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.
Dětská klinika, Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU, Ostrava
MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Oddělení dětské hematologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno
MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Dušan Raffaj
NottinghamChildren‘s Hospital, Nottingham University Hospitals NHS Trust, UK a VŠ sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF a FN Motol, Praha
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

PÔVODNÉ PRÁCE

Vykĺbenie kľúčnej kosti od lopatky – akromioklavikulárna luxácia, separácia u hokejistov

MUDr. Jozef Kubašovský
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF , Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence
MUDr. Roman Totkovič
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF , Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence
MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF , Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence
MUDr. Ján Perduk
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF , Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence
MUDr. Tatiana Muchová, PhD., MPH
Klinika rádiológie UPJŠ LF , Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence
MUDr. Eugen Frišman, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF , Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence

Sinus pilonidalis recidivans − ambulantná liečba elastickou ligatúrou

MUDr. Peter Sedlák
Chirurgická ambulancia, NsP akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

Hematóm m. rectus abdominis – rectus sheath hematoma (RSH) – naše skúsenosti

MUDr. Peter Brunčák
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o.
MUDr. Róbert Švidraň
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o.
MUDr. Šimon Číčel
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o.
MUDr. Zoltán Básti
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o.

KAZUISTIKY

Bouveretov syndróm ako príčina ileózneho stavu biliárneho pôvodu – kazuistika

MUDr. Katarína Buzová
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

ODBORNÉ PODUJATIA

Informácie z kongresu ASCO-GI, január 2018

MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava

INFORMÁCIE

HIPEC − Sugarbaker v roku 1996 a ako ďalej po 20-tich rokoch?

MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava

Július Mazuch a kol.: Atlas vaskulárnych aneuryziem

Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor UPJŠ LF Košice