Slovenská chirurgia 01/2018

ÚVODNÉ SLOVO

Vážení čitatelia časopisu Slovenská chirurgia,...

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti a predseda redakčnej rady a šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Konsenzus chirurga a intenzivistu v manažmente kriticky chorého pacienta s brušnou sepsou

MUDr. Róbert Mundok, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB , Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Jakub Hložník, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Lukáš Mičulík
II. chirurgická klinika LF UK a UNB , Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Viera Firmentová
FPML, s. r. o., Stará Ľubovňa

Súčasné štandardy chirurgickej liečby slabinových prietrží. Prvá časť

MUDr. Martin Huťan, PhD.
Chirurgické oddelenie, Landesklinikum Hainburg, Hainburg an der Donau, Rakúsko
MUDr. Michaela Huťanová
Chirurgické oddelenie, Nemocnice Třinec, Třinec, Česká republika
MUDr. Patrik Koudelka, PhD.
Chirurgické oddelenie, Landesklinikum Hainburg, Hainburg an der Donau, Rakúsko
MUDr. Juraj Kutarňa, PhD.
Chirurgické oddelenie, Landesklinikum Hainburg, Hainburg an der Donau, Rakúsko
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
Gerhard Loncsar, dr.med.
Chirurgické oddelenie, Landesklinikum Hainburg, Hainburg an der Donau, Rakúsko

Karcinóm pankreasu – diagnostika a liečba

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice

Chirurgická terapia je spojená s lepším prežívaním pri adrenokortikálnom karcinóme, dokonca aj pri metastatickej chorobe

MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava

PÔVODNÉ PRÁCE

Perkutánna cholecystostómia – naše skúsenosti

MUDr. Zoltán Básti
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o.
MUDr. Peter Brunčák
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o.
MUDr. Šimon Číčel
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o.

Aortic annular enlargement with aortic valve replacement

MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MUDr. Anton Bereš
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MUDr. Lukáš Vajda
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Procedures which enable a larger valve prosthesis implantation into the small annulus with the preservation of the native annulus is called the aortic root enlargement. Nicks procedure has been described as a potential surgical option to prevent an imminent patient prosthesis mismatch. Seventeen patients with a small aortic annulus and severe aortic stenosis underwent an aortic valve replacement with an aortic root enlargement according to Nicks. Our primary endpoints in this study were to determine the safety of Nicks procedure and to compare the echocardiographic parameters of the valve prosthesis and left ventricle preoperatively and during the follow-up. The secondary aim was to confirm the benefits of annular enlargement procedures in patients with a small aortic annulus. There were one in-hospital mortality (5.8%) due to stroke and two mortalities during the follow-up period of 22.93±17.75 months due to non-valve–related reasons. We observed regression of the left ventricular mass from 246±47.61 to 240±43, but it was not statistically significant. The mean pressure gradients after the NP decreased from 37.06±16 preoperatively to 9.86±3.84 postoperatively (p<0.0005). Nicks procedure appears as a simple and safe surgical technique of aortic root enlargement. Based on our work, its justification seems to be an optimal surgical option for patients with a small aortic annulus indicated to the aortic valve replacement.
Kľúčové slová: aortic valve replacement, aortic annulus enlargement, Nicks procedure, patient prosthesis mismatch

Zväčšenie aortálneho prstenca pri náhrade aortálnej chlopne
Zväčšenie aortálneho prstenca je chirurgická procedúra dovoľujúca implantáciu protézy do malého aortálneho prstenca. Procedúra bola do praxe zavedená za účelom eliminácie nezhody pacient-protéza. Do práce bolo zaradených 17 pacientov, ktorí podstúpili zväčšenie aortálneho prstenca podľa Nicksa. Sledované boli echokardiografické parametre ľavej komory srdca a tlakových parametrov na aortálnej chlopni a protéze predoperačne a pooperačne. Cieľom štúdie je vyhodnotiť vplyv chirurgickej procedúry podľa Nicksa na echokardiografické parametre ľavej komory srdca. Hospitalizačná mortalita bola 5,8 % (náhla cievna mozgová príhoda). Sledovanie pacientov bolo 22,93 ± 17,75 mesiaca, počas ktorých bola zaznamenaná smrť ďalších dvoch pacientov. Pri sledovaní echokardiografických parametrov bola zaznamenaná štatisticky nesignifikantná regresia hmotnosti ľavej komory (246 ± 47,61 g predoperačne a 240 ± 43g pri sledovaní) a štatisticky signifikantný (p < 0,0005) pokles tlakového gradientu aortálnej chlopne (37,06 ± 16 mmHg predoperačne a 9,86 ± 3,84 mmHg pri sledovaní). Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že procedúra podľa Nicksa je jednoduchá a bezpečná procedúra zväčšenia aortálneho prstenca a je optimálnym chirurgickým riešením u pacientov so stenózou aortálnej chlopne a malým aortálnym prstencom.
Key words: náhrada aortálnej chlopne, zväčšenie aortálneho prstenca, procedúra podľa Nicksa, nezhoda pacient-protéza

Panvové a trochanterické avulzie u detských a mladistvých futbalistov

MUDr. Jozef Kubašovský
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica a. s., člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellance
MUDr. Peter Polan, PhD.
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica a. s., člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellance
MUDr. Roman Totkovič
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica a. s., člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellance
MUDr. Ján Perduk
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica a. s., člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellance
MUDr. Martin Vicen
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica a. s., člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellance

KAZUISTIKY

Včasná komplikácia neresekčnej liečby perforácie primárne nerozpoznaného Meckelovho divertikula

MUDr. Ivan Majeský, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Jozef Firment
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka